แบบขอใช้บริการจัดเลี้ยงประชุมฉบับแก้ไขแล้ว

  แบบฟอร์มขอใช้บริการจัดเลี้ยงประชุม

วิจัยสถาบัน

  • รายงานวิจัยของบุคลากรสำนักงานอธิการบดี

     

 

  คู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี

                             ดาวน์โหลดคู่มือ 

 

                          โครงการอบรมความรู้

      คณะกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

สมัครเข้าร่วมโครงการอบรมความรู้และดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรม

    

เอกสารราชการ

แบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์