Hightlight

โครงการคัดเลือกบุคลากรผู้มีผลงานดีเด่น สายวิชาการและสายสนับสนุน

     โครงการคัดเลือกบุคลากรผู้มีผลงานดีเด่น สายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2559 จัดโดย สภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ประชุม กบม. 24 มีนาคม 2560 อาจารย์ดีเด่นของ มศว จำนวน 4 คน ได้แก่...

   เอกสาร / แบบฟอร์ม / อื่นๆ

แบบสำรวจความคาดหวังของผู้ใช้บริการที่มีต่อสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 1. แบบสำรวจ-สำหรับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
 2. แบบสำรวจ-สำหรับนิสิตปัจจุบัน
 link แบบสำรวจออนไลน์

การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในสำนักงานอธิการบดี
 รายงานประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน รอบ 6 เดือน (ปย.2)
 แบบติดตามรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน

คู่มือ
 คู่มือตรวจเช็คสมรรถนะคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

 
 
 
 
 
 

การจัดการความ(KM) รอบปีการศึกษา 2556
 เรื่อง การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
 
แนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

การจัดการความ(KM) รอบปีการศึกษา 2557
 แนวปฏิบัติในการจัดทำคู่มือเพื่อขอตำแหน่งชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
 สรุปองค์ความรู้ เรื่อง การจัดทำคู่มือเพื่อขอตำแหน่งชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ

Template
 Banner

 
 
 
 
 
 
     

     News

     หน่วยงานภายในสำนักงานอธิการบดี

 

ส่วนบริหารงานกลาง
General Administration Division

ส่วนทรัพยากรบุคคล
Human Resources Division

ส่วนกิจการนิสิต
Division of Student Affairs

ส่วนการคลัง
Financial Division
 

ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา
Educational Support and Service Division

ส่วนแผนและยุทธศาสตร์
Planning and Strategic Office
 
ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
International Relations and Communications Office

ส่วนพัฒนากายภาพ
-
 

ส่วนพัฒนาความยั่งยืน
Sustainable Development Division

ส่วนวินัยและกฎหมาย
Disciplinary and Legal Division

ส่วนกิจการเพื่อสังคม
Social Services Division

หน่วยตรวจสอบภายใน
Internal Audit Section
 

ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
Quality Development Department

ฝ่ายบริหารข้อมูลทรัพยากร
Enterprise Resource Planning

ฝ่ายเลขานุการผู้บริหาร
Executive Secretary

ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน
Property Management Department
 

ศูนย์บริการวิชาการ
Center for Academic Services

ศูนย์บริหารกิจการหอพัก
Dormitory Management Center
   
 

     Calendar

ปฏิทินสำนักงานอธิการบดี

 

     Link ที่เกี่ยวข้อง
 

huris