ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานอธิการบดี

โครงการอบรมความรู้ คณะกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี

ได้จัดโครงการจัดการความรู้ โดยมีเป้าหมายในการนำเทคโนโลยีในปัจจุบัน

มาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดกับการทำงานของบุคลากร

ภายในหน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี หากบุคลากรท่านใดสนใจเข้าร่วมโครงการ

สามารถลงสมัครออนไลน์ได้ตามลิงค์ที่ให้ไว้

 

สมัครเข้าร่วมโครงการจัดการความรู้  

 

 

เอกสารประกอบเรื่อง Word ที่ไม่ใช่แค่ word

 การทำสารบัญ

 เอกสารประกอบการบรรยาย (Power Point)

 ตัวอย่างรายชื่อหน่วยงาน

 

เอกสารประกอบเรื่อง  Excel ขั้นเทพ 2

 Slide บรรยาย excel

 ไฟล์ตัวอย่าง ประกอบการบรรยาย

 ตัวอย่างการนำไปใช้งาน

 

 

                    ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ

เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับงานสารบรรณมหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ

                        มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

                  คำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทย

               บันทึกเวียนประกาศ มศว 21 พ.ค. ฉบับแก้ไขแล้ว 

 

 

 

 

 

Template

 หนังสือภายใน

 หนังสือภายนอก

 หนังสือประทับตรา

 คำสั่ง

 ระเบียบ

 ข้อบังคับ

 ประกาศ

 แถลงการณ์

 หนังสือรับรอง

 ข่าว

 ระเบียบวาระการประชุม

 รายงานการประชุม

 ซอง