โครงสร้างการบริหาร

 

 
   

นางสาวศุภวรรณ  พันธุ์ภักดี

ผู้อำนวยการ
ส่วนบริหารงานกลาง

   

นายวรวุธ เหล็กหมื่นไวย

ผู้อำนวยการ
ส่วนทรัพยากรบุคคล

   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดมศรี
โชว์พิทธพรชัย

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ
ส่วนกิจการนิสิต

   

นางสาวฤดีวรรณ  อุดมธัญลักษณ์

ผู้อำนวยการส่วนการคลัง

   

นางสุพรรณี  เชษฐ์เชาวลิต

ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและ
บริการการศึกษา

   

นายชัชวาล  พรธาดาวิทย์

ผู้อำนวยการ
ส่วนแผนและยุทธศาสตร์

   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญชลี  จันทร์เสม

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ
ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

   

อาจารย์ ดร.ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ
ส่วนพัฒนากายภาพ

   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงดุจเดือน
สีละมาด

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ
ส่วนพัฒนาความยั่งยืน

   

นางอัญชลี ตานะโก

ผู้อำนวยการ
ส่วนวินัยและกฎหมาย

   

นางสมจิตต์ แก้วกัน

ผู้อำนวยการ
ส่วนกิจการเพื่อสังคม

   

นางมาเรียม ศิลธรรม

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

   

นางสาวขนิษฐา สินสงวน

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาคุณภาพ

   

นางสาวสุทิสา ลี้อนันต์ศักดิ์ศิริ

หัวหน้าฝ่ายบริหารข้อมูลทรัพยากร

   

นายอดิศร แสงซื่อ

หัวหน้าฝ่ายเลขานุการผู้บริหาร

   

นายณัฐพฤทธิ์ แก้วพิบูลย์

หัวหน้าฝ่ายจัดการทรัพย์สิน

   

ดร.วีระนันท์ คำนึงวุฒิ

ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ

   

อาจารย์ ดร.วาสนา นามพงศ์

ผู้อำนวยการส่วนบริหารกิจการหอพัก