โครงสร้างการบริหาร

 
   

นางสาวศุภวรรณ  พันธุ์ภักดี

รักษาการแทนผู้อำนวยการ
ส่วนบริหารงานกลาง

   

นายวรวุธ เหล็กหมื่นไวย

รักษาการแทนผู้อำนวยการ
ส่วนทรัพยากรบุคคล

   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดมศรี
โชว์พิทธพรชัย

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ
ส่วนกิจการนิสิต

   

นางสาวฤดีวรรณ  อุดมธัญลักษณ์

ผู้อำนวยการส่วนการคลัง

   

นางสุพรรณี  เชษฐ์เชาวลิต

ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและ
บริการการศึกษา

   

นายชัชวาล  พรธาดาวิทย์

รักษาการแทนผู้อำนวยการ
ส่วนแผนและยุทธศาสตร์

   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญชลี  จันทร์เสม

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ
ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

   

อาจารย์ ดร.ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ
ส่วนพัฒนากายภาพ

   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงดุจเดือน
สีละมาด

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ
ส่วนพัฒนาความยั่งยืน

   

นางอัญชลี ตานะโก

รักษาการแทนผู้อำนวยการ
ส่วนวินัยและกฎหมาย

   

นางสมจิตต์ แก้วกัน

รักษาการแทนผู้อำนวยการ
ส่วนกิจการเพื่อสังคม

   

นางมาเรียม ศิลธรรม

รักษาการแทนหัวหน้า
หน่วยตรวจสอบภายใน

   

นางสาวขนิษฐา สินสงวน

รักษาการแทนหัวหน้า
ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ

   

นางสาวสุทิสา ลี้อนันต์ศักดิ์ศิริ

รักษาการแทนหัวหน้า
ฝ่ายบริหารข้อมูลทรัพยากร

   

นายอดิศร แสงซื่อ

รักษาการแทนหัวหน้า
ฝ่ายเลขานุการผู้บริหาร

   

นายณัฐพฤทธิ์ แก้วพิบูลย์

รักษาการแทนหัวหน้า
ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน

   

ดร.วีระนันท์ คำนึงวุฒิ

ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ

   

อาจารย์ ดร.วาสนา นามพงศ์

ผู้อำนวยการส่วนบริหารกิจการหอพัก