Hightlight

โครงการคัดเลือกบุคลากรผู้มีผลงานดีเด่น สายวิชาการและสายสนับสนุน

     โครงการคัดเลือกบุคลากรผู้มีผลงานดีเด่น สายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2559 จัดโดย สภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ประชุม กบม. 24 มีนาคม 2560 อาจารย์ดีเด่นของ มศว จำนวน 4 คน ได้แก่...

   เอกสาร / แบบฟอร์ม / อื่นๆ

แบบสำรวจความคาดหวังของผู้ใช้บริการที่มีต่อสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 1. แบบสำรวจ-สำหรับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
 2. แบบสำรวจ-สำหรับนิสิตปัจจุบัน
 link แบบสำรวจออนไลน์

การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในสำนักงานอธิการบดี
 รายงานประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน รอบ 6 เดือน (ปย.2)
 แบบติดตามรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน

คู่มือ
 คู่มือตรวจเช็คสมรรถนะคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

 
 
 
 
 
 

การจัดการความ(KM) รอบปีการศึกษา 2556
 เรื่อง การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
 
แนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

การจัดการความ(KM) รอบปีการศึกษา 2557
 แนวปฏิบัติในการจัดทำคู่มือเพื่อขอตำแหน่งชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
 สรุปองค์ความรู้ เรื่อง การจัดทำคู่มือเพื่อขอตำแหน่งชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ

Template
 Banner

 
 
 
 
 
 
     

     News

     หน่วยงานภายในสำนักงานอธิการบดี

 
 
ส่วนบริหารงานกลาง
General Administration Office

ส่วนทรัพยากรบุคคล
Human Resources Office

ส่วนกิจการนิสิต
Student Affairs Office
 
 
ส่วนการคลัง
Finance Office

ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา
Educational Support and Service Office

ส่วนแผนและยุทธศาสตร์
Strategy and Planning Office
 
 
ส่วนวิเทศสัมพันธ์และ
สื่อสารองค์กร

International Relations and Communications Office

ส่วนพัฒนากายภาพ
Physical Development Office

ส่วนพัฒนาความยั่งยืน
Sustainable Development Office 
 
 
ส่วนวินัยและกฎหมาย
Office of Legal Affairs and Discipline

ส่วนกิจการเพื่อสังคม
Social Services Office

หน่วยตรวจสอบภายใน
Internal Audit Office
 
 
ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
Quality Development Division

ฝ่ายบริหารข้อมูลทรัพยากร
Enterprise Resources Management Division

ฝ่ายเลขานุการผู้บริหาร
Executive Administrator's Secretary Division
 
 
ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน
Property Management Division

ศูนย์บริการวิชาการ
Academic Services Center

ศูนย์บริหารกิจการหอพัก
Dormitory Management Center
 
 

 

     Calendar

ปฏิทินสำนักงานอธิการบดี

 

     Link ที่เกี่ยวข้อง
 

huris