ติดต่อสำนักงานอธิการบดี

ติดต่อหน่วยงานภายในสำนักงานอธิการบดี ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2649-5000

ตามด้วยหมายเลขโทรศัพท์ภายในของหน่วยงานต่างๆ ดังนี้

 

หน่วยงาน หมายเลขภายใน โทรสาร
สำนักงานอธิการบดี 5669, 5624 0-2260-1011
กองกลาง 5613, 5659 0-2258-4007
กองการเจ้าหน้าที่ 5638, 5630 0-2258-0313
กองกิจการนิสิต 5353, 5358 0-2258-9589
กองคลัง 5628, 5626 0-2260-3016
กองบริการการศึกษา 5614, 5615 0-2258-9582
กองแผนงาน 5668, 5650 0-2258-4114
กองวิเทศสัมพันธ์ 5640, 5641 0-2258-4006
ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน 5993, 5994 0-2260-0139
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 5600, 5336 0-2664-2050